top of page

ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)

Güncelleme tarihi: 5 Haz 2023

ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)

ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)
ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)

Assur Devleti, antik Mezopotamya'nın en etkileyici ve güçlü imparatorluklarından biridir. Assur, günümüzde Irak'ın kuzeyinde yer alan bir bölge ve bu bölgede M.Ö. 2. binyıldan M.Ö. 7. yüzyıla kadar var olan bir şehir devletiydi. Assur Devleti, tarih boyunca hüküm süren bir dizi yenilikçi değişiklik ve gelişmelerle dikkat çeker.


Assur Devleti'nin yükselişi, M.Ö. 2. binyılda başladı. O dönemde, Assur bir ticaret merkeziydi ve Fırat Nehri'nin sağladığı coğrafi avantajı kullanarak zenginlik ve refah elde etti. Assur, zamanla çevredeki şehir devletlerini fethederek güçlenmeye başladı ve geniş bir imparatorluk haline geldi.


Assur Devleti'nin en önemli yeniliklerinden biri siyasi sistemiydi. Assur, merkezi bir monarşiye dayanan bir yönetim şekline sahipti. Kral, tanrıların temsilcisi olarak kabul edilir ve gücünü tanrısal meşruiyete dayandırırdı. Krallık, genellikle babadan oğula geçerdi ve kraliyet ailesi hükümdarın gücünü sürdürebilmesinde önemli bir rol oynardı. Ayrıca, Assur Devleti'nin büyük bir bürokrasi ve yönetim sistemine sahip olduğu bilinmektedir. Bu sistem, imparatorluğun genişlemesini ve idaresini sağlamak için etkili bir şekilde çalışmaktaydı.


Assur Devleti'nin ekonomisi, tarım ve ticarete dayanıyordu. Assur, Fırat Nehri'nin verimli toprakları sayesinde tarımsal faaliyetlerde büyük bir başarı elde etti. Buğday, arpa, üzüm gibi ürünler yetiştirildi ve hayvancılık da yaygındı. Ayrıca, Assur'un konumu, ticaret yollarının kesiştiği bir noktada olması nedeniyle ticaretin gelişmesine olanak sağladı. Assur, değerli hammaddelerin ve ticaret mallarının bir geçiş noktasıydı ve bu da ekonomisine büyük katkıda bulundu.


Assur Devleti'nin askeri gücü de dikkate değerdi. Assur, disiplinli bir orduya ve askeri bir geleneğe sahipti. Profesyonel askerlerden oluşan ordu, sıkı eğitim ve disiplin altında yetiştirilirdi. Assur, çevresindeki bölgeleri fethederek genişlemesini sürdürdü ve vergi altına aldığı topraklarla gücünü artırdı. Assur'un askeri gücü, rakipleri tarafından sıklıkla korku ve saygıyla karşılandı.


Assur Devleti'nin kültürel gelişmeleri de göze çarpar. Assur, Akadca adı verilen bir dilin kullanıldığı bir kültürdü. Kraliyet kütüphaneleri, önemli metinlerin saklandığı ve bilginin korunduğu yerlerdi. Assur sanatı, heykelcilik, kabartma ve süsleme gibi farklı alanlarda önemli bir seviyeye ulaştı. Ayrıca, Assur'un mimari mirası da dikkate değerdi. Tapınaklar, saraylar ve surlar, Assur Devleti'nin büyük başarılarını ve estetik anlayışını yansıtır.


Ancak, Assur Devleti'nin tarihinde bazı zorluklar da yaşandı. Sürekli genişlemeler, iç isyanlar ve dış saldırılarla birlikte yönetimde istikrarsızlık ve iç mücadeleler ortaya çıktı. Assur, sonunda M.Ö. 7. yüzyılda Babil İmparatorluğu ve Medler tarafından yıkıldı.

Sonuç olarak, Assur Devleti, antik dünyanın önemli ve yenilikçi güçlerinden biriydi. Siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda birçok yenilik ve gelişme kaydetti. Assur Devleti'nin mirası, tarih ve arkeoloji alanında hala incelenmekte ve bugünün dünyasına değerli bir bakış sunmaktadır.


Assur Ticaret Kolonileri: Antik Dünyada Ekonomik Etkinliklerin Yeni Bir BoyutuASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)
ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)

Assur Devleti, antik Mezopotamya'nın en güçlü ve etkileyici imparatorluklarından biriydi. Assur, bugünkü Irak'ın kuzeyinde yer alan bir bölge ve bu bölgede M.Ö. 2. binyıldan M.Ö. 7. yüzyıla kadar var olan bir şehir devletiydi. Assur, genişlemesi ve gücüyle dikkat çektiği kadar, ticaret kolonileri kurarak ekonomik alanda da büyük bir etki yarattı.


Assur Devleti'nin ticaret kolonileri, Assur'un ekonomik gücünü ve ticari etkisini daha da artırmayı amaçlayan stratejik yerleşimlerdi. Assur, zengin kaynaklara sahip olduğu için bu kolonileri kurarak, ticaret ağını genişletti ve ekonomik büyümesini sürdürdü. Assur ticaret kolonileri, özellikle Anadolu, Suriye ve Mezopotamya'nın çeşitli bölgelerinde kuruldu.


Bu ticaret kolonileri, Assur'un ticaret ağına dahil olan bölgelerde ticaretin gelişmesine katkıda bulundu. Assur tüccarları, kolonilere yerleşerek yerel pazarlara erişim sağladılar ve ticari faaliyetlerini bu bölgelerde sürdürdüler. Koloniler, yerel kaynakları elde etmek, ticaret malları alışverişi yapmak ve Assur'a vergi ve gelir getirmek amacıyla kuruldu.


Assur ticaret kolonileri, ekonomik faaliyetlerin yanı sıra kültürel alışverişi de teşvik etti. Assur kültürü, ticaret kolonileri aracılığıyla yayıldı ve etkisini geniş bölgelere ulaştırdı. Bu koloniler, Assur sanatı, dil ve geleneklerinin yayılmasına ve yerel kültürlerle etkileşime geçmesine olanak sağladı. Bu kültürel alışveriş, Assur Devleti'nin kültürel zenginliğine ve çeşitliliğine katkıda bulundu.


Assur ticaret kolonileri, ekonomik refahın yanı sıra siyasi ve stratejik bir öneme de sahipti. Koloniler, Assur'un genişlemesini ve siyasi nüfuzunu artırmak için kullanıldı. Assur Devleti, ticari faaliyetler ve diplomatik ilişkiler yoluyla bu kolonileri yönetti ve kontrol etti. Ayrıca, Assur ticaret kolonileri, stratejik konumları nedeniyle sınır güvenliği ve savunma amaçları için de önemliydi.


Ancak, Assur ticaret kolonileri aynı zamanda zorluklarla da karşılaştı. Koloniler, yerel halklar ve diğer güçlerle rekabet ederek varlıklarını sürdürmek zorunda kaldı. Bazı durumlarda, yerel halkların direnişi ve isyanlarıyla karşılaştılar. Bununla birlikte, Assur'un askeri gücü ve politik etkisi, kolonilerin devamını sağladı ve Assur'un ticari ağının gücünü korumasına yardımcı oldu.


Sonuç olarak, Assur ticaret kolonileri, Assur Devleti'nin ekonomik, siyasi ve kültürel gücünü artırmak için önemli bir rol oynadı. Bu koloniler, genişlemeyi teşvik etti, ticaret ağını genişletti, kültürel alışverişi sağladı ve Assur'un ekonomik büyümesini sürdürmesine yardımcı oldu. Assur ticaret kolonileri, antik dünyada ekonomik etkinliklerin yeni bir boyutunu temsil ederken, aynı zamanda Assur Devleti'nin mirasının bir parçasıdır. Bugün, bu kolonilerin izleri arkeolojik kazılarda bulunmakta ve Assur Devleti'nin ticaret ve ekonomik etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.


Assur Devleti'nin bazı önemli hükümdarları ve hükümdarlık dönemleri:


ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)
ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)


Şalmaneser I (M.Ö. 1274-1245): Assur Devleti'nin büyük bir imparatorluk haline gelmesinde önemli rol oynayan hükümdarlardan biriydi. Genişlemeler ve fetihler gerçekleştirdi.

Tukulti-Ninurta I (M.Ö. 1244-1207): Assur Devleti'nin sınırlarını genişleten ve komşu bölgeleri fetheden önemli bir hükümdardır. Ayrıca Assur'un başkentini Ninova'ya taşıyan kişidir.


Tiglat-Pileser I (M.Ö. 1115-1077): Assur Devleti'nin gücünü ve nüfuzunu artıran hükümdarlardan biridir. Sınırları genişletti, başkenti güçlendirdi ve önemli yapılar inşa ettirdi.


Asurnasirpal II (M.Ö. 883-859): Assur Devleti'nin en güçlü hükümdarlarından biridir. Büyük bir imparatorluk kurdu, başkenti Ninova'yı büyüttü ve Assur'un ekonomik ve kültürel merkezi haline getirdi.


Salmaneser III (M.Ö. 859-824): Assur Devleti'nin sınırlarını genişleten ve birçok fethedilen bölgeyi vergi altına alan bir hükümdardır. Ayrıca, Asur yazılı hukuk sisteminin gelişmesine katkıda bulundu.


Tiglat-Pileser III (M.Ö. 745-727): Assur Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biridir. Büyük bir imparatorluk kurdu, bölgedeki diğer devletleri kontrol altına aldı ve Assur'u siyasi ve askeri bir güç haline getirdi.


Sargon II (M.Ö. 722-705): Assur Devleti'nin son büyük hükümdarlarından biridir. İsrail Krallığı'nı fethetti ve Samarya'yı ele geçirdi. Ayrıca, başkenti Dur-Sharrukin'i (Harran) inşa etti.


Asarhaddon (M.Ö. 680-669): Assur Devleti'nin son büyük hükümdarlarından biriydi. Babilli ve Mısır hükümdarlıklarını ele geçirdi. Ayrıca, başkenti Ninova'yı yeniden inşa etti.


Assur Devleti'nin en önemli savaşlarından bazıları:


Karkar Savaşı (M.Ö. 853): Asurlular, Aram krallığına karşı büyük bir zafer elde ettikleri Karkar Savaşı'nda yer aldılar. Asur kralı Şalmaneser III, diğer güçlerle ittifak kurarak Aram'ı yenmeyi başardı.


Qarqar Muharebesi (M.Ö. 853): Assur Devleti'nin büyük bir güç olan Asurlular, bu savaşta Asur ve diğer güçlerle birlikte Aram ordusuna karşı savaştı. Şalmaneser III, Aram kralı Ben-Hadad'a karşı zafer kazandı ve Assur'un bölgedeki nüfuzunu artırdı.


Til Barsip Muharebesi (M.Ö. 738): Assur kralı Tiglat-Pileser III, Kuzey Suriye'deki Til Barsip şehri yakınlarında bir muharebeye girişti. Bu savaşta, Tiglat-Pileser III, Aram birliğini yendi ve Kuzey Suriye'deki kontrolünü güçlendirdi.


Kargamış Muharebesi (M.Ö. 717): Assur kralı Sargon II, Hurrilerle ittifak kurarak Kargamış Savaşı'na girdi. Bu savaşta, Sargon II, Hitit İmparatorluğu'nu yendi ve Kargamış'ı ele geçirdi.


Qal'at Sherqat Muharebesi (M.Ö. 612): Bu savaş, Asur Devleti'nin çöküş döneminde gerçekleşti. Babil Kralı II. Nabopolassar, Medlerle birleşerek Assur başkenti Ninova'yı kuşattı ve ele geçirdi. Bu muharebe, Assur Devleti'nin sonunu işaret etti.


Harran Savaşı (M.Ö. 610): Assur Devleti'nin son hükümdarı Asurhaddon, Babil Kralı Nabopolassar'a karşı Harran Savaşı'na girişti. Ancak, Assurhaddon'un ölümü ve iç karışıklıklar nedeniyle Assur kuvvetleri yenildi ve Babil egemenliği güçlendi.


Assur Devleti'nin önemli tanrıları ve tanrıçaları ASSUR İMPARATORLUĞU VE TOPLUMU (İLKÇAĞ TOPLUMLARI)


Assur: Assur, Assur Devleti'nin ismini aldığı ana tanrıydı. Savaş, adalet, güç ve zafer tanrısı olarak bilinirdi. Assur, Assur kentinin koruyucusu olarak kabul edilirdi.


İştar: İştar, aşk, güzellik, bereket ve cinsel arzuların tanrıçasıydı. Assur halkı, İştar'a büyük bir saygı duyardı. İştar, Mezopotamya mitolojisinde önemli bir figürdü ve çeşitli mitlere konu olmuştu.


Şamaş: Şamaş, güneş tanrısı olarak bilinirdi. Adaletin koruyucusu olarak da saygı görürdü. Assur Devleti'nin hükümdarları, Şamaş'ın temsilcileri olarak kabul edilirdi.


Sin: Sin, ay tanrısıydı. Ayın hareketlerini ve döngülerini yönettiğine inanılırdı. Assur halkı, Sin'e tapınır ve ondan bereket ve koruma umardı.


Enlil: Enlil, rüzgar, fırtına ve tarımın tanrısı olarak kabul edilirdi. Assur Devleti'nin hükümdarları, Enlil'e tapınır ve onun himayesinde olduklarını ifade ederlerdi.


Marduk: Marduk, Babil'in baş tanrısıydı ve Assur Devleti'nin bazı dönemlerinde de önemli bir rol oynadı. Marduk, yaratılışın ve düzenin tanrısı olarak görülürdü.


Nabu: Nabu, bilgelik, yazı, öğrenme ve kehanetlerin tanrısıydı. Assur Devleti'nin hükümdarları, Nabu'ya özel bir ilgi gösterir ve onunla bağlantılı olarak hükümdarlık yetkisini vurgularlardı.


Bu tanrılar ve tanrıçalar, Assur Devleti'nin inanç sisteminin merkezinde yer alıyordu. Assur halkı, tapınaklarda bu tanrı ve tanrıçalara sunular sunar, dualar eder ve dini törenler düzenlerdi. Tanrılar, Assur Devleti'nin siyasi ve toplumsal yapısında da önemli bir rol oynardı ve hükümdarlar, tanrısal meşruiyetlerini vurgulamak için bu tanrı ve tanrıçaların himayesinde olduklarını ilan ederlerdi.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page