top of page

Kırgız Boyları: Orta Asya'nın Göçebe Gelenekleri

Kırgız Boyları: Orta Asya'nın Göçebe Gelenekleri


Kırgız boylarının kökeni, Orta Asya'nın karmaşık tarihinde bazı belirsizlikler içermektedir. Ancak genel olarak Kırgız boylarının oluşumu ve ortaya çıkışı hakkında birkaç teori ve hipotez bulunmaktadır. Sırası ile bunları sizlere anlatacağım.

 1. Türk-Moğol Kökeni: Kırgız boylarının Türk ve Moğol kavimlerinin birleşimi sonucu ortaya çıktığı teorileri yaygındır. Bu teoriye göre, Kırgız boyları, Orta Asya'da yaşayan Türk ve Moğol kabilelerinin etkileşimi ve birleşimi sonucunda meydana gelmiştir.

 2. Yenisey Kırgızları: Yenisey Nehri'nin batısında yaşayan ve günümüzde Tuva Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Kara Kırgızlar, Kırgız boylarının bir parçası olarak kabul edilirler. Yenisey Kırgızları, Kırgız boylarının ortaya çıkışında etkili olan gruplardan biri olarak görülmektedir.

 3. Altay Dağları'ndaki Köken: Kırgız boylarının bir bölümü, Altay Dağları'nda yaşamış ve oradan çevre bölgelere göç etmiştir. Bu bölge, Kırgız boylarının tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Tarih boyunca Kırgız boyları, Orta Asya'daki diğer göçebe topluluklarla etkileşimde bulunarak sosyal, kültürel ve siyasi olarak şekillenmişlerdir. Göçebe yaşam tarzı, Kırgız boylarının çevresel şartlara uyum sağlamalarını ve farklı coğrafyalarda hareket etmelerini sağlamıştır. Bu etkileşimler ve yaşam tarzları, Kırgız boylarının kimliğini şekillendiren önemli unsurlardır. Günümüzde Kırgız boylarının torunları, Kırgızistan ve çevre ülkelerde yaşamaktadır ve zengin kültürel miraslarını sürdürmektedir.


Kırgız Boyları: Orta Asya'nın Göçebe Gelenekleri
Kırgız Boyları: Orta Asya'nın Göçebe Gelenekleri

Kırgız Boylarına Genel Bakış


Orta Asya'nın zengin kültürel mirasının önemli bir parçası olan Kırgız boyları, yüzyıllardır bu bölgede yaşayan göçebe toplulukları ifade eder. Kırgızistan, Kazakistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Tacikistan'ın bazı bölgeleri gibi coğrafyada yoğunlaşan bu boy grupları, etnik kimlikleri, sosyal yapıları ve geleneksel yaşam tarzlarıyla ayırt edici bir konuma sahiptir.


Tarihsel Köken ve Göçebe Yaşam:

Kırgız boy grupları, Orta Asya'nın dağlık ve çorak coğrafyasında bin yıllardan uzun süredir varlık göstermektedir. Eski Türk Topluluklarından İskitler, Hunlar, Göktürkler ve daha sonra Karluklar gibi diğer Türk boylarına karışmışlar kimi zaman bunların altında yaşamlarını sürdürmüşler, kimi zamanda bu devletlerin yıkılmasına da etki etmişlerdir.


Tarihsel olarak, atlarını ve sığır sürülerini güden ve mevsimsel olarak yaylalara göç eden göçebe yaşam tarzı, Kırgız boylarının kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biridir.

Sosyal Yapı ve Aile:

Kırgız boyları, klan tabanlı bir sosyal yapıya sahiptir. Her bir boy, birkaç klandan oluşur ve klanlar da aile gruplarından meydana gelir. Aile, Kırgız kültüründe büyük öneme sahiptir ve genellikle geniş aileler şeklinde yaşarlar. Geleneksel olarak, aile reisi otoriter bir rol üstlenir ve aile içi kararlar onun liderliğinde alınır.

Dil ve Kültür:

Kırgız boyları, Kırgız Türkçesi olarak bilinen bir Türk dili olan Kırgızca'yı konuşurlar. Bu dil, Orta Asya'daki diğer Türk dilleriyle benzerlikler gösterir. Ayrıca, Kırgızların geleneksel giyimleri, müziği, dansları ve el sanatları gibi kültürel yönleri de oldukça zengindir. Göçebe yaşam tarzı ve doğal çevre ile uyumlu olarak şekillenen bu kültür, günümüzde de büyük ölçüde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Kırgızlar Türkçenin Kıpça Lehçesini konuşuyorlar.

Değişen Modern Dünya ve Zorluklar:

19. yüzyılda Kırgız Türkleri bir süre sonra Hakaslar olarak adlandırılmıştır.

Günümüzde, Kırgız boyları modern dünyanın etkileriyle karşı karşıyadır. Endüstrileşme, teknolojik gelişmeler ve kentleşme, geleneksel göçebe yaşam tarzını tehdit ederken, aile yapıları ve sosyal dokuda da değişikliklere yol açmaktadır. Ekonomik zorluklar ve siyasi istikrarsızlık da bu boy gruplarının karşılaştığı başlıca güçlükler arasındadır.


Kırgız Boyları, tarih boyunca çeşitli devletlerin kurdukları devletler ve boyunduruğuna girdikleri devletler.


 1. Karahanlı Devleti: Kırgız boyları, 10. yüzyılda Orta Asya'da etkili olan Karahanlı Devleti'ne katkı sağlamışlardır. Karahanlılar, Kırgız boylarını müttefik olarak kullanarak çeşitli bölgeleri fethetmiş ve hükümdarlıklarını genişletmişlerdir.

 2. Cengiz Han İmparatorluğu: Kırgız boyları, Cengiz Han liderliğindeki Moğol İmparatorluğu'nun oluşumunda etkili olmuşlardır. Cengiz Han, Kırgız boylarını da kendi ordusuna dahil ederek güçlü bir savaş gücü oluşturmuş ve Orta Asya'daki çeşitli bölgeleri fethetmiştir.

 3. Altın Orda Hanlığı: Kırgız boyları, Altın Orda Hanlığı'nın kuruluşu ve yayılmasında da etkili olmuşlardır. Altın Orda Hanlığı, 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Asya ve Doğu Avrupa'da hüküm süren bir Türk-Moğol devletiydi.

 4. Çağatay Hanlığı: Kırgız boyları, Çağatay Hanlığı'nın oluşum sürecinde etkili olmuşlardır. Bu hanlık, Cengiz Han'ın torunu Çağatay Han tarafından kurulmuş ve Orta Asya'da egemen olmuştur.

 5. Timur İmparatorluğu: Timur (Tamerlano), Kırgız boylarını da ordusunda kullanarak Timur İmparatorluğu'nu kurmuş ve Orta Asya, İran ve Batı Asya'ya yayılmıştır. Timur İmparatorluğu, 14. ve 15. yüzyıllarda büyük bir güç olarak hüküm sürmüştür.

 6. Orta Asya'daki Büyük İskender İmparatorluğu: Antik dönemde, Büyük İskender'in fetihleri sonucunda Kırgız boyları da onun hükümdarlığı altına girmiştir.

 7. Karahoca Uygur Krallığı: Kırgız boyları, 9. ve 10. yüzyıllarda Karahoca Uygur Krallığı'nın egemenliği altına girmişlerdir. Bu dönemde Uygurlarla etkileşim halinde olmuşlardır.

 8. Harezmşah İmparatorluğu: 12. ve 13. yüzyıllarda Harezmşah İmparatorluğu'nun hükümdarı Altın Orda Hanlığı'nın desteğiyle Kırgız boylarını vergiye bağlamış ve bazı bölgelerde kontrol sağlamıştır.

 9. Mogolistan: Kırgız boyları, 14. yüzyılda Mogolistan (Moğolistan) İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalmışlardır.

 10. Cengiz Han'ın Soyundan Gelen Hanlıklar: Cengiz Han'ın soyundan gelen hanlıklar, Orta Asya'da hüküm sürmüş ve Kırgız boylarını bazı bölgelerde boyunduruk altına almışlardır.

 11. Kazak Hanlığı: Daha sonraki dönemlerde Kırgız boyları, Kazak Hanlığı'nın kontrolü altına girmiş ve onlarla bazı etkileşimler yaşamışlardır.

 12. Rus İmparatorluğu: 19. yüzyılın sonlarında, Kırgız boyları Rus İmparatorluğu'nun kontrolü altına girmiş ve 1917 yılında Rus Devrimi sonucunda Sovyetler Birliği'ne dahil olmuşlardır.

 13. Sovyetler Birliği: 1922 yılında Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla Kırgız SSR (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) olarak Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet olmuşlardır.

 14. Orta Asya Cumhuriyetleri: 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Kırgızistan, bağımsızlığını ilan ederek Orta Asya'da diğer cumhuriyetlerle birlikte bağımsız devletler arasında yer almıştır. Diğer Orta Asya cumhuriyetleri; Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dır.

Kurulmalarına destek oldukları gibi yıkılmalarına da etkileri olmuştur. Bir çok dönemde isyanda çıkarmışlardır. Bu isyanların çıkmasının nedeni. Düzensizlik veya toplum içinde söz sahibi olamamalarından dolayı ortaya çıkmıştır. İlk Türk devletlerinden olan Hunlar ve Göktürkler içinde de bulunan Kırgızlar bu toplumların içinde önemli roller oynarken aynı zamanda, Çin ile anlaşmalar yaparak da bir anda yön değiştirdikleri de olmuştur. Göçer oldukları için kendi boy veya klan özelliklerini kaybetmemek için sürekli mücadele içinde kalmışlardır.


Kırgız boyları, tarih boyunca farklı isimler altında anılmış ve çeşitli diğer boylarla etkileşimde bulunmuştur. Kırgız boylarından bazıları, kendi içinde farklı boyları da oluşturmuştur. İşte bazı önemli isimler ve diğer boylarla ilişkileri:

 1. Kıpçaklar: Kırgız boyları, tarih boyunca Kıpçaklar olarak da anılmışlardır. Kıpçaklar, Türk-Moğol boylarından biri olup, Orta Asya'nın göçebe topluluklarından biridir.

 2. Kırgız Hanlığı: Tarihsel kayıtlarda Kırgız boylarından bazıları, Kırgız Hanlığı adı altında bir araya gelmiş ve bağımsızlıklarını korumuşlardır. Ancak bu hanlıkların kurulduğu dönemlere dair kesin bilgiler sınırlıdır.

 3. Nogaylar: Kırgız boylarından bazıları, Kuzey Kafkasya'da Nogaylar adı altında ayrı bir topluluk olarak tanınmışlardır.

 4. Kara Kırgızlar: Kara Kırgızlar, tarihsel olarak Kırgız boylarının bir bölümünü ifade eder. Kara Kırgızlar, Altay Dağları ve Tuva bölgesinde yaşamış ve bazı dönemlerde bağımsızlıklarını korumuşlardır.

 5. Kazaklar: Kırgız boylarından bir kısmı, zamanla Kazaklar olarak anılmaya başlamış ve Kazakistan'da ayrı bir etnik grup oluşmuştur. Günümüzde Kazaklar, Kırgızistan'da da yaşayan ayrı bir etnik grup olarak bulunmaktadır.

 6. Karaçay-Balkarlar: Karaçay-Balkarlar, Kırgız boylarından bazılarının Kuzey Kafkasya'da yerleştiği topluluklardır.

 7. Sartlar: Tarihsel olarak Kırgızistan'da yaşayan bazı Kırgız boyları, Sartlar adı altında anılmışlardır. Ancak bu terim günümüzde pek kullanılmamaktadır.

Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati Türk eserinde Kırgızlar hakkında nelerden bahsetmiştir.


Türk dili üzerine yazılmış önemli bir eserdir ve Türkçenin en eski sözlüğü olarak kabul edilir. Eserde Kırgızlarla ilgili bazı bilgiler de bulunmaktadır. Kaşgarlı Mahmut, Kırgızları "Kırgız" adıyla zikretmekte ve onların yerleşim bölgeleri ve sosyal yapıları hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. İşte Divanü Lügati Türk'te Kırgızlar hakkında geçen bazı bilgiler:

 1. Yerleşim Bölgeleri: Kaşgarlı Mahmut, Kırgızları Orta Asya'da yerleşik olarak belirtmektedir. Eserde, Kırgızların yerleşim bölgelerinin çoğunlukla Orta Asya'da olduğu vurgulanır.

 2. Göçebe Yaşam: Divanü Lügati Türk'te Kırgızlar, çoğunlukla göçebe bir yaşam tarzı sürdüren topluluklar olarak tasvir edilir. Göçebe hayvancılık, Kırgızların geleneksel ekonomik faaliyetlerinden biri olarak belirtilir.

 3. At Yetiştiriciliği: Eserde, Kırgızların özellikle at yetiştiriciliği ve ata olan bağlılıkları vurgulanır. Atlar, Kırgızlar için önemli bir sosyal ve ekonomik varlıktır ve günlük hayatlarında önemli bir rol oynar.

 4. Dil ve Etnik Kimlik: Kırgızların kendi dil ve kültürlerine sahip olduğu ifade edilir. Türk dili konuşan Kırgızlar, diğer Türk boylarıyla aynı etnik kökene sahiptir.

 5. Toplumsal Yapı: Divanü Lügati Türk'te, Kırgızların toplumsal yapılarından bahsedilir. Kırgızlar, klan ve aile birimlerine dayalı geleneksel bir sosyal yapıya sahiptirler. Büyük bir aile veya klandan oluşan topluluklar, Kırgız kültürünün önemli bir parçasıdır.

Eski dönemlerde Kırgız boyları, Orta Asya'nın göçebe toplulukları olarak, daha geniş coğrafi alanlara göçler yapmışlardır.


Bu göçlerin temel nedenleri arasında daha verimli otlak alanlarını bulmak, iklim değişiklikleri, savaşlar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik fırsatlar aramak gibi faktörler yer almaktadır. Ayrıca, bazı dönemlerde diğer topluluklarla etkileşim ve ticaret de göçleri tetikleyebilir. Ancak, tarihsel kayıtların eksikliği nedeniyle Kırgız boylarının tüm göçlerinin tam bir listesi verilmese de, bilinen bazı önemli göç hareketleri şunlardır:

 1. Doğu ve Batı Türkistan: Orta Asya'nın göçebe toplulukları arasında, Kırgız boylarının da yer aldığı Doğu ve Batı Türkistan (günümüzdeki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Orta Asya'daki diğer bölgeler) arasında göç hareketleri sıkça gerçekleşmiştir.

 2. Tarım Havzaları: Kırgız boyları, Tarım Havzası olarak bilinen bölgelere (özellikle Fergana Vadisi gibi) göç etmişlerdir. Burası, verimli toprakları ve su kaynakları sayesinde tarım ve hayvancılığın yapıldığı önemli bölgelerdir.

 3. Çin ve Moğolistan: Kırgız boylarının bazıları, tarih boyunca Çin'in kuzeybatısı ve Moğolistan gibi komşu bölgelere de göç etmiştir.

 4. Hazar Denizi ve Kafkasya: Bazı Kırgız boyları, Hazar Denizi kıyılarına ve Kafkasya'ya doğru da göç etmiştir.

 5. İran ve Afganistan: Tarihsel kayıtlarda, Kırgız boylarının İran ve Afganistan gibi güneydeki bölgelere doğru da göç ettiklerine dair bazı belirtiler bulunmaktadır.

Anadoluya çok fazla olmasa da yine göçler görülmektedir. Bilhassa Timur döneminde göç yolları izlenmiştir.


Not: Araştırma kaynakları olarak genellikle Arap ve Çin kaynakları ele alınır. Bende bunlar ilgili yazılmış tüm araştırma tezleri ve kitaplar sayesinde bu araştırma notlarımı sizler ile paylaşıyorum. Kaynaklar için emeği geçen herkese teşekkürler. Orta Asya tarihini araştırmak için Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalar için yine dönemin liderlerine de teşekkür ederiz. Çok fazla yazılı kaynak bulunmadığından bende okuduğum tüm kaynakları birleştirerek sizlere bu çalışmayı hazırladım.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page