top of page

Orta Çağ felsefesi

Orta Çağ felsefesi


Orta Çağ felsefesi, Batı Avrupa'da yaklaşık 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren bir dönemde gelişmiş olan felsefi düşüncelerin bir toplamını ifade eder. Bu dönemdeki felsefe, Hristiyan inancı ve Antik Yunan felsefesiyle derinden etkileşim içindeydi. Orta Çağ felsefesi, felsefi spektrumun farklı alanlarında pek çok düşünür tarafından geliştirilmiş bir dizi felsefi sistem ve düşünceyi kapsar. Şimdi, Orta Çağ felsefesinin temel özelliklerine ve öncülerine göz atalım.Orta Çağ felsefesi
Orta Çağ felsefesi

 1. Kilise ve Teoloji Merkezli: Orta Çağ felsefesi, Hristiyanlık inancının ve Kilise'nin büyük etkisi altında gelişti. Bu dönemdeki filozoflar, teoloji ile felsefeyi birleştirmeye çalıştılar ve tanrısal gerçeklikleri anlamaya odaklandılar. Dini inançları ve dogmaları felsefi düşüncelerine entegre etme çabası, Orta Çağ felsefesinin temel özelliklerinden biriydi.

 2. Aristoteles'in Yeniden Keşfi: Orta Çağ felsefesinde, Aristoteles'in eserleri yeniden keşfedildi ve büyük bir etki yarattı. Aristoteles'in mantık, epistemoloji (bilgi teorisi) ve metafizik üzerine yazdıkları, Orta Çağ filozofları arasında merkezi bir konuma sahipti. Aristotelesçilik, Orta Çağ felsefesinin temel bir akımı haline geldi.

 3. Üniversitelerin Oluşumu: Orta Çağ'da üniversitelerin ortaya çıkması, felsefenin yayılmasını ve gelişmesini teşvik etti. Paris, Oxford, Bologna gibi üniversitelerde felsefe, teolojiyle birlikte önemli bir disiplin haline geldi. Üniversitelerdeki felsefe eğitimi, Orta Çağ felsefesinin yayılmasına ve ilerlemesine katkıda bulundu.

 4. Skolastik Düşünce: Skolastik, Orta Çağ felsefesinin en önemli akımlarından biridir. Skolastik düşünce, teolojiyle mantık ve felsefe arasında bir denge kurma çabasını yansıtır. Skolastik filozoflar, inanç ve akıl arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştılar ve akıl yoluyla tanrısal gerçekliği kanıtlamaya yönelik argümanlar geliştirdiler. Önemli skolastik filozoflar arasında Thomas Aquinas, John Duns Scotus ve William of Ockham bulunmaktadır.

 5. İslam Etkisi: Orta Çağ felsefesi, İslam felsefesiyle de yoğun bir etkileşim içindeydi. İslam filozofları, Antik Yunan felsefesini ve bilimini Arap dünyasına aktardılar ve bu bilgi daha sonra Latin dünyasına Orta Çağ boyunca çeviriler yoluyla yayıldı. İbn Sina (Avicenna), İbn Rüşd (Averroes) gibi İslam filozofları, Orta Çağ felsefesine önemli katkılarda bulundular.

 6. Ruhçu ve Dünyevi Tartışmalar: Orta Çağ felsefesi, ruhçu ve dünyevi tartışmaların birbirine karıştığı bir dönemdi. Bir yandan ruhani gerçekliklere vurgu yapılırken diğer yandan dünyevi meseleler ve bilgi arayışı da önem kazandı. Ruhçu tartışmalarda, insan ruhunun ölümsüzlüğü, cennet ve cehennem gibi konular ele alınırken dünyevi tartışmalarda, doğa filozofları doğal dünyanın incelenmesine odaklandılar.

Orta Çağ felsefesinin öncülerinden bazıları şunlardır

 1. Augustinus: Augustinus, Orta Çağ felsefesinin en önemli Hristiyan düşünürlerinden biridir. "İtiraflar" adlı eseri, insanın tanrısal arayışını ve ruhani gerçekliklere olan inancını anlatır.

 2. Aquinas Thomas: Thomas Aquinas, Skolastik düşüncenin önde gelen temsilcilerindendir. Aristotelesçilik ile Hristiyan inancını birleştirme çabasıyla tanınır. "Summa Theologiae" adlı eseri, tanrısal gerçekliğin felsefi ve teolojik temellerini ele alır.

 3. Anselm: Anselm, Hristiyan teolojisi ve ontolojik argüman üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. "İnanç İçin İspat" adlı eseri, Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya yönelik ontolojik bir argüman sunar.

 4. Duns Scotus: John Duns Scotus, Skolastik düşüncenin önemli figürlerinden biridir. Felsefi tartışmalarda analitik düşünce ve özgür irade konularında önemli katkılarda bulunmuştur.

 5. William of Ockham: William of Ockham, Orta Çağ felsefesinin en etkili düşünürlerinden biridir. "Ockham'ın Usturası" adı verilen felsefi prensibi, basitlik ilkesine dayanır ve gereksiz varlıkların kabul edilmemesi gerektiğini savunur.

 6. Boethius: Roma döneminde yaşayan ve Orta Çağ felsefesine önemli katkılarda bulunan bir filozoftur. "Teselli Felsefesi" adlı eseri ünlüdür.

 7. Peter Abelard: Mantık ve dil felsefesi üzerine çalışmalarıyla ünlüdür. "Elohim'i Bilmek" adlı eseri önemlidir.

 8. Thomas Aquinas: Skolastik düşüncenin en tanınmış isimlerinden biridir. Aristoteles'in fikirlerini Hristiyan teolojisiyle birleştirmeye çalışmıştır. "Summa Theologiae" adlı eseri önemlidir.

 9. Roger Bacon: Bilimsel yöntem ve deneycilik üzerine çalışmalarıyla öne çıkan İngiliz filozof ve bilim insanı.

 10. Albertus Magnus: Aristoteles'in eserlerini Batı'ya tanıtan ve yorumlayan bir filozoftur.

 11. İbn Sina (Avicenna): İslam felsefesi ve tıbbı üzerine önemli çalışmaları olan bir filozoftur.

Bu öncüler ve daha birçok Orta Çağ filozofu, felsefi düşünceleriyle Orta Çağ felsefesinin temel özelliklerini şekillendirdiler ve bu döneme önemli katkılarda bulundular.5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page